+386 40 306 230 | info@abbito.si    

ABBITO

Predstavljajte si svet, v katerem jezikovne in kulturne ovire niso več težava.

To je tisto, kar vam ponujamo.

Splošni pogoji poslovanja

1 Uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih zagotavlja podjetje Kosmos, intelektualne storitve, d. o. o., s sedežem na naslovu Pod Kerinom 4, 6257 Pivka, (v nadaljevanju: »izvajalec«) oziroma za vse pravne odnose med izvajalcem in naročnikom, razen kadar se izvajalec in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja.

1.2 Pri naročilu po telefonu ali e-pošti velja, da je naročnik te splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.

2 Izvajalec, naročnik in storitev

2.1 Izvajalec je podjetje Kosmos, intelektualne storitve, d. o. o. s sedežem na naslovu Pod Kerinom 4, 6257 Pivka.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči izvajalčeve storitve in ji izvajalec ponudi svoje storitve.

2.3 Storitev je prevajalska ali lektorska storitev ali storitev grafičnega oblikovanja, ki jo izvajalec opravi za naročnika.

3 Ponudba, naročilo, sprememba ali preklic naročila

3.1 Za izdelavo informativne ponudbe mora naročnik izvajalcu posredovati čim več podrobnosti, npr. kot so vrsta storitve (prevod, sodni prevod, grafično oblikovanje, lokalizacija), gradivo ali obseg besedila, izvorni in ciljni jezik, želeni termin izdelave storitve, kontaktni podatki ter druge morebitne zahteve.

3.2 Informativna ponudba ni obvezujoča in ne pomeni potrjenega naročila. Naročilo mora biti pisno potrjeno v obliki elektronske pošte ali tiskane naročilnice in šele takrat se naročilo šteje za veljavno. Naročilo je veljavno tudi, če naročnik storitve vnaprej plača v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi.

3.3 Ko izvajalec pisno po elektronski pošti potrdi naročnikovo naročilo, je pogodba med naročnikom in izvajalcem sklenjena.

3.4 Preklic naročila ali kakršna koli sprememba sta sprejemljiva le v primeru, če se naročnik obveže poravnati vse do trenutka preklica oziroma spremembe nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno s stroški, ki so nastali med izvajanjem storitve.

4 Pravice in obveznosti izvajalca in naročnika

4.1 Izvajalec se obvezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno oziroma po svojih najboljših močeh, znanju, sposobnostih, v dogovorjenem roku in v skladu z naročnikovimi navodili.

4.2 Rok dostave izvajalec in naročnik dogovorita ob prejemu gradiva. Dnevna prevajalska norma je 7 avtorskih strani (avtorska stran znaša 1500 znakov brez presledkov oziroma 250 besed). Dan prevzema in dan oddaje prevoda, konec tedna ter prazniki niso všteti v dnevno normo, razen v primerih ko se izvajalec in naročnik dogovorita drugače.

4.3 V primeru, da izvajalec uvidi, da ne bo moč izpolniti roke, je o tem dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Naročnik v tem primeru nima pravice do zavrnitve dostave prevoda, izvedbe storitve ali preklica pogodbe. Izvajalec v primeru zamude naročniku ponudi popust, sorazmeren številu dni zamude (za vsak zamujeni dan se izvajalec obvezuje naročniku ponuditi 5-% popust, vendar celoten popust ne sme presegati 30 %).

4.4 Prevod se naročniku dostavi v enem izvodu po elektronski pošti, na elektronskem mediju ali v natisnjeni obliki, odvisno od dogovora med izvajalcem in naročnikom. Če ni dogovorjeno drugače, izvajalec prevedeno gradivo dostavi po elektronski pošti, razen v primeru sodnih prevodov, ki jih dostavlja priporočeno po Pošti Slovenije ali po dogovoru osebno.

4.5 Naročnik je dolžan izvorno besedilo poslati v elektronski obliki oz. formatu, ki ga je mogoče urejati, sicer izvajalec ne odgovarja za izgubo prvotne oblike gradiva.

4.6 Izvajalec jamči, da bo osebne podatke, uradne in poslovne skrivnosti naročnika, ki jih vsebujejo dostavljeni izvirniki, ustna pojasnila in pisni prevodi, strogo varoval in jih ne bo razkrival tretjim ali nepooblaščenim osebam, razen v primerih, ko bi to od njega zahtevala veljavna zakonodaja. Izvajalcu je dovoljeno, da svojim podizvajalcem (prevajalcem, sodnim tolmačem, oblikovalcem) posreduje le tiste informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

4.7 Če besedilo, ki je predmet pogodbe, vsebuje nenavadne izraze, neznane kratice in okrajšave, težje razumljivo strokovno terminologijo ali že uveljavljene izraze, ki jih mora izvajalec upoštevati, se naročnik zaveže, da bo na izvajalčevo zahtevo imenoval osebo za stike, na katero se bo izvajalec lahko obrnil za morebitna pojasnila, pridobitev terminološkega slovarja ali dodatne literature. V nasprotnem primeru bo izvajalec uporabil referenčno gradivo, ki mu je dostopno, in besedilo prevedel po lastnem znanju in vedenju. Če naročnik svoje obveznosti ne izpolni, se vse pritožbe zaradi neustrezne rabe terminologije zavrnejo.

4.8 Izvajalec se obvezuje, da bo vse pridobljene podatke o naročnikih varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.

5 Cene, popusti in plačilni pogoji

5.1 Storitve se zaračunavajo po izvajalčevem ceniku, ki velja na dan sklenitve pogodbe ali v določenih primerih v skladu s cenami, določenimi s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

5.2 Cene veljajo za eno (1) avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov oziroma 250 besed) in ne vsebujejo DDV (nismo DDV zavezanec).
Najmanjša obračunska enota je ena (1) avtorska stran, najmanjši znesek naročila pa znaša 15 €.

5.3 Prevod se praviloma obračuna po izvornem besedilu. V primerih, ko določitev cene iz izvornega besedila ni možna, se prevod obračuna po ciljnem jeziku.

5.4 Cene so okvirne in se lahko razlikujejo glede na stopnjo zahtevnosti besedila, ki se določi ob pregledu le-tega. Za terminološko zahtevna besedila izvajalec po predhodnem dogovoru s stranko zaračuna dodatek za zahtevnost. Za besedila na papirju ali v elektronski obliki, ki ne omogočajo preslikave ali elektronskega kopiranja besedila (slabše fotokopije, rokopis, nečitljivi skenirani dokumenti), izvajalec zaračuna 20- do 50-odstotni pribitek na ceno.

5.5 Stalnim strankam lahko izvajalec v skladu z dogovorom ali pogodbo o dolgoročnem sodelovanju odobri redni popust.

5.6 Za večje količine ali ponavljajoča se besedila lahko izvajalec po dogovoru z naročnikom odobri količinski popust oz. popust za ponavljanje.

5.7 Pravne in fizične osebe storitev poravnajo po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa ali vnaprej na podlagi izdanega predračuna oziroma ponudbe, odvisno od predhodnega dogovora med izvajalcem in naročnikom. Rok plačila je naveden na računu.

5.8 Rok plačila je deset (10) dni po izdaji računa. Za dolgotrajna poslovna razmerja (če se stranki pisno dogovorita) je rok plačila trideset (30) dni po izdaji računa. Plačilo se izvede na bančni račun izvajalca.

5.9 V primeru naročil večjega obsega, naročil tujih naročnikov, ob prvem sklenjenem poslu in v drugih primerih, kadar izvajalec meni, da je to potrebno, ima izvajalec pred začetkom izvajanja naročila pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej. Za nepravočasna plačila si izvajalec pridržuje pravico do obračunavanja zakonitih zamudnih obresti. Če naročnik v roku 8 dni po prejemu opomina svojih obveznosti ne poravna, lahko izvajalec uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.

6 Reklamacije

6.1 Po opravljeni storitvi je naročnik dolžan dostavljen prevod ali lekturo pregledati in najkasneje v osmih (8) dneh od dneva dostave vložiti morebitno reklamacijo v pisni obliki po elektronski pošti (pri obsežnejšem naročilu oziroma več kot 100 prevedenih prevajalskih straneh ima naročnik pravico do podaljšanega roka za pritožbe, ki znaša največ 30 dni od datuma opravljene storitve). Če naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, izvajalec reklamacije ne obravnava. Upošteva se ena reklamacija za posamezno naročilo.

6.2 Reklamacija ni upravičena, če naročnik po opravljeni storitvi gradiva spreminja. Za napake, nastale zaradi naročnikovega naknadnega posega v prevedeno, grafično oblikovano besedilo, izvajalec ne odgovarja. Reklamacija prav tako ni upravičena, če jo želi naročnik uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene.

6.3 Reklamacijski zahtevek mora poleg podatkov o naročilu vsebovati tudi eksplicitno navedene pripombe in pojasnjene popravke, ki zadevajo prevod ali grafično oblikovanje. Če reklamacijski zahtevek navedenih podatkov ne vsebuje, se reklamacija ne upošteva.

6.4 Pri upravičenem ugovoru (po presoji in podanem mnenju izvajalca prevajalske storitve ter neodvisnega prevajalca ali lektorja) se naročniku v dogovorjenem roku dostavi izboljšan in dopolnjen izdelek. Za upravičen reklamacijski zahtevek lahko izvajalec naročniku ponudi popust.

6.5 Reklamacija ni upravičena, če naročnik ob naročilu prevoda zaradi neprimerno kratkega roka zavrne predlagano lekturo, ki se vedno opravi in je všteta v ceno prevoda, opravljen prevod pa reklamira zaradi manjših stilističnih ali pravopisnih napak, ki so v teh primerih predvsem v lektorjevi pristojnosti. Naročnik nima pravice do odškodnine zaradi morebitnih napak v besedilu, če se prevedeno besedilo na kakršen koli način objavi ali razširja in naročnik pred objavo besedila ni zahteval lekture oziroma korekture. Izvajalec ne jamči za kakovost prevoda, ki ga na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

7 Avtorske pravice

7.1 Do celotne poravnave storitve so vse prevedene datoteke v skladu z veljavnim zakonom o intelektualni lastnini last izvajalca. Po plačilu računa se vse avtorske pravice prenesejo na naročnika storitve. Izvajalec nikakor ne prevzema odgovornosti za kršenje materialnih avtorskih ali moralnih avtorskih pravic tretjih oseb. Ob morebitnem neplačilu je vsaka uporaba, predstavitev, delna ali celotna reprodukcija prevoda nezakonita.

8 Končne določbe

8.1 Besedilo v navedenih splošnih pogojih poslovanja je za obe pogodbeni stranki zavezujoče.

8.2 Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.